Edukacija

za stručnjake

PEER GRUPA

U listopadu 2012. započela je s djelovanjem Peer grupa integrativnih gestaltista. Susreti se održavaju dvomjesečno u trajanju četiri sata, Peer grupa okuplja se u prostorima u kojima djeluje CEDAR.

U rad grupe mogu se uključiti polaznici integrativnog gestalta koji su završili (najmanje) grupni dio programa edukacije, kao i diplomanti.

SEMINARI

Za članove i suradnike CEDRA i partnerskih organizacija i institucija organiziraju se seminari s ciljem usavršavanja znanja i vještina u savjetodavno-terapijskom radu te drugim područjima u kojima CEDAR djeluje.

Tijekom 2015. godine organizirana su dva trodnevna seminara za savjetodavce s temama “Savjetodavni rad s osobama uključenima u situacije obiteljskog ili vršnjačkog nasilja” te “Savjetodavni rad s obitelji”.

za članove i suradnike CEDRA

SUPERVIZIJA

Za stručnjake koji provode savjetodavne aktivnosti u Savjetovalištu DOM te voditelje aktivnosti s korisnicima u drugim projektima CEDRA organiziraju se supervizijski sastanci. Voditelji supervizijske grupe su certificirani supervizori i treneri integrativnog gestalt savjetovanja.

za volontere

PRIPREMNI MODUL I SUPERVIZIJA

CEDAR u više projekata uključuje volontere, stručnjake i studente, u ulozi ko-voditelja edukativnih aktivnosti te nositelja aktivnosti podrške u učenju. Prije početka rada za njih se organizira pripremni informativno-edukativni modul, a tijekom rada pojedinačni i grupni supervizijski sastanci.